Estatuts

Reglament

TÍTOL i Del règim interior

EXTENSIÓ

El present reglament regula les relacions, actuació i comportament dels socis del Club Tennis de “la Salut”, en l’ús i gaudi de les seves dependències i instal·lacions socials i s’estableix per la potestat de l’Assemblea General, en aquest àmbit.

 

La normativa que estableix aquest reglament, està orientada a facilitar la convivència entre els socis, i evitar, així, molèsties i abusos.


L’incompliment de les normes contingudes en aquest reglament podrà constituir, per imperatiu estatutari, la comissió d’infracció i donarà lloc, en el seu cas, a la consegüent sanció, prèvia la tramitació del corresponent procediment disciplinari regulat al present reglament.


Igualment, les diferències i qüestions de caràcter personal que sorgissin entre els socis, podran ser constitutives d’infracció i sancionables mitjançant el citat procediment disciplinari.

DELS SOCIS

Tenen aquesta consideració i poden gaudir de les instal·lacions, tots aquells socis actius que estiguin al corrent en el pagament de les quotes socials. També ho són els Socis d’Honor, Honoraris, de Mèrit, Numeraris, Infantils, Transeünts i de Correspondència, als que fan referència els Estatuts Socials del Club.


Els socis que siguin nomenats membres dels equips que competeixin pel Club, a les diferents seccions esportives, gaudeixen dels avantatges o dels privilegis que, a proposta de les diferents comissions, aprovi, si escau, la Junta Directiva, la qual considera que són una compensació adequada als esforços i dedicació especial en els interessos esportius del Club. A més, si la Junta Directiva ho considera oportú, s’establirà un sistema de concessió de beques, a fi d’estimular i premiar l’especial dedicació dels socis i col·laboradors que hagin destacat en el camp esportiu, en participar, representant el Club, en les competicions oficials de les diferents seccions esportives.


En resposta a aquest esforç del Club i dels seus associats i a favor de determinats membres del col·lectiu, ja sigui en l’aspecte econòmic o en l’organitzatiu, com en la utilització preferent de les seves instal·lacions esportives, etc., la Junta Directiva adoptarà les mesures de precaució o de sanció per garantir la reciprocitat i la lleialtat envers el Club, dels beneficiaris d’aquesta política, mesures que, si escau, hauran de quedar emmarcades dins dels límits que imposin els Estatuts Socials del Club, o la normativa vigent de rang superior.


Es permetrà la doble condició de soci i empleat del Club a criteri de la Junta Directiva. Aquells socis que s’hagin donat de baixa i vulguin donar-se d’alta en el termini de 15 mesos posteriors a la data de baixa, hauran d’abonar l’import a fons perdut que la Junta Directiva en cada moment
estableixi.

INVITATS – VISITANTS

INVITATS: Ho són aquelles persones que, sense distinció de parentiu, d’edat ni de sexe i que presentades i acompanyades per un soci, desitgin fer ús d’alguna de les instal·lacions del Club; caldrà però, que es proveeixin de la butlleta corresponent.

 

VISITANTS.- Són considerades visitants, les persones que presentades i acompanyades d’un soci, només tenen dret a entrar al recinte del Club (salons inclosos), però no poden gaudir de les instal·lacions.

 

En el cas de que es tingués constància de l’ús de les instal·lacions del Club sense l’abonament previ de la butlleta corresponent per part d’un invitat, el Club estarà facultat a girar l’import corresponent en el següent rebut de quotes al soci responsable de l’invitat.

 

La Junta Directiva tindrà potestat per establir les mesures d’identificació respecte als invitats i visitants que consideri oportunes. De la mateixa manera, serà potestat de la Junta establir si s’escau, limitacions a l’entrada de visitants al Club.

 

Del comportament dels invitats i visitants, i del compliment de tot el que preveu aquest reglament, n’és responsable, moralment i materialment davant del Club, el soci que els presenti i acompanyi.

ENTRADA AL CLUB

El Club roman obert diàriament i ininterrompudament de 07.30 h a 24.00 h, amb les excepcions dels dies i horaris que puntualment estableixi la Junta Directiva.


L’entrada a totes les instal·lacions esportives, socials, i altres serveis és reservada, exclusivament, als socis del Club i a llurs visitants i invitats.


El soci està obligat a demostrar-ne la seva condició de tal presentant el corresponent carnet, sempre que els empleats del Club així ho requereixin.


L’invitat o el visitant ha d’anar acompanyat del soci, el qual en respon.

 

No es permet l’entrada d’animals.

QUOTES SOCIALS

Les quotes socials de manteniment es cobren, anticipadament, segons acord previ, per mesos, trimestres, semestres o anualment, mitjançant la corresponent entitat bancària.


Els rebuts que no es liquidin en el termini del seu venciment, se’ls aplicarà un recàrrec per despeses i demora.

 

Segons l’art. 13 dels Estatuts Socials, la manca de pagament de tres quotes mensuals dona lloc a perdre la categoria de soci del Club Tennis de “La Salut”. Si escau, el Club pot expedir un duplicat del Títol corresponent, a fi de procedir-ne a la seva venda i de poder-se, així, rescabalar de les quotes que encara són pendents de pagament. L’operació efectuada es comunicarà al soci, per carta, el qual disposarà de tres mesos a partir de la data de tramesa de la carta per a formalitzar la quitança. Després d’aquesta data, si encara hi hagués un saldo pendent, aquest passaria a engrossir les arques del Club.

 

La irregularitat del correu, el canvi de domicili, l’absència per viatges, etc. no són impediments perquè es produeixi la baixa o s’apliqui un recàrrec per demora.


El soci és obligat de posar en coneixement de l’administració del Club qualsevol canvi d’adeça que efectuï.

RESERVA DE LES PISTES DE TENNIS

Poden fer ús de les pistes de tennis, tots els socis del Club, de 8.00 h a 24.00 h.


Si algun soci vol jugar amb un invitat, ha d’abonar el tiquet corresponent, el qual li serà facilitat pels empleats de control de pistes.


Dissabtes, diumenges i dies festius, de 8.00 h a 16.00 h., no s’autoritza a jugar amb invitats. Tampoc, els dies laborables, de 13.00 h a 15.00 h i de 18.00 h a 20.00 h. Només en casos molt especials i si se sol·licita amb 48 h d’anticipació, es podrà autoritzar a jugar amb un invitat, en hores no permeses.


El temps de joc és d’una hora en individuals, dobles i mixtos, de dilluns a divendres. Els dissabtes, diumenges i festius és d’una hora en individuals, i d’una hora i mitja, en dobles i mixtos.


L’hora oficial per ocupar les pistes és la que marqui el rellotge situat enfront del control de pistes i, en el cas que no funcionés, l’hora oficial serà la del rellotge de l’empleat de control.


Es pot ocupar la pista amb un retard màxim de 10 minuts, ja que en finalitzar aquest temps, es perd el dret a ocupar-la i, aleshores, ho pot fer qualsevol soci que ho hagi sol·licitat.


Per inscriure’s en una pista, han de ser-hi presents dues persones, com a mínim, tant en individual com en dobles o mixtos. Hauran de presentar-se a control de pistes i presentar el carnet de soci. En el cas de dobles i mixtos, també hauran de posar el nom dels dos components que no hi siguin presents, els quals podran ser substituïts, tenint en compte que aquests no poden estar jugant ni inscrits en una altra pista en el moment en què es faci la reserva i que hauran de presentar el carnet de soci abans d’entrar a pista.


La Junta Directiva podrà establir un número màxim d’utilització de pistes en un dia per soci per garantir la distribució adient de les pistes entre el socis.


Per a la reserva de les pistes, regeixen les normes següents:


1a. Si hi ha pistes lliures en el moment que es desitja entrar en joc se’n podrà fer la reserva en el mateix moment i també per a qualsevol pista.


2a. Si el soci vol jugar a continuació d’una pista ocupada, en pot efectuar la reserva a continuació dels últims anotats, tenint en compte que no pot quedar cap espai de reserva buit entre l’última anotació i aquesta.


3a. Si hi ha pista lliure, però el soci vol esperar a jugar a una hora determinada, pot fer la reserva quan faltin, com a màxim, 15 minuts respecte a l’hora de jugar.


4a. Si no hi ha cap pista lliure, es pot fer la reserva a la pista que es desitgi, i a continuació de l’última anotació, i esperar el torn per ocupar-la.


En el cas que algunes pistes no es poguessin ocupar per raons climatològiques (pluges, gelades, etc.) o per la celebració de campionats, i que no es pogués precisar l’hora que quedaran disponibles, hi haurà una llista d’espera per rigorós ordre de sol·licitud al control de pistes.


A la primera pista disponible entrarà a jugar el primer de la llista d’espera, i així successivament.


El soci que no vulgui entrar a jugar a la pista que li toqui, arribat el seu torn, passa automàticament al final de la llista d’espera.


Els noms que figurin en el document i/o panel de control hauran de ser els mateixos que siguin a la pista.


Un cop hagi jugat, el soci pot tornar a inscriure’s en el document i/o panel de control, però mai no pot estar inscrit en dues pistes, siguin de tennis o de pàdel, abans de jugar.


La indumentària per jugar a tennis o pàdel ha de ser la pròpia i comunament acceptada per a aquests esports, es a dir, calçat esportiu, mitjons, pantalons d’esport i polo. No s’admetran samarretes o polos propis de la pràctica d’altres esports com el bàsquet, futbol o d’altres que s’allunyi d’aquest criteri.


La Comissió Esportiva està obligada a vetllar pel fidel compliment d’aquestes normes i, en cas de detectar infraccions, elevarà informe a la Junta Directiva, la qual estudiarà les sancions pertinents.


Qualsevol modificació d’aquestes normes, ha de ser resolta per la Comissió Esportiva, amb l’aprovació de la Junta Directiva.


Custodia d’objectes de valor a Control de Pistes


A Control de Pistes es poden custodiar objectes de valor dels socis, utilitzant l’armari de compartiments individuals que per aquesta finalitat es troba situat darrera del mostrador, i mentre el soci estigui fent alguna activitat esportiva en el Club.


No s’admet la custodia de bosses esportives o paquets de qualsevol tipus ni a Control de Pistes ni a Centraleta.


RESERVA DE LES PISTES DE PÀDEL


La reserva de les pistes de pàdel es regeix per les mateixes normes que les anteriorment exposades per les pistes de tennis, amb la única excepció que el temps de joc és en tots els casos d’una hora, en cas de quatre jugadors.


En cas de reserva per part de dos jugadors el temps de joc serà d 45 minuts.


La utilització de les pistes de tennis i pàdel comportarà el pagament del cànon que en cada moment hagi aprovat l’Assemblea.

UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS I DELS SERVEIS AMB CARÀCTER GENERAL.

Els pares o tutors legals són responsables dels fills menors d’edat. Els desperfectes i altres abusos que ocasionin i que comportin una possible sanció que els privi d’entrar al Club, han de ser abonats sempre pels pares o tutors legals.


Cap soci menor de 8 anys no pot romandre al Club sense la tutela d’un adult. En el cas que l’adult hagi d’abandonar algun dels recintes responsabilitzarà de la guarda del menor a un altre adult, el qual haurà de presentar-se al lloc adequat per tal d’acceptar, per escrit, aquesta responsabilitat.


L’incompliment d’aquesta norma es considerarà com una falta greu i la sanció corresponent recaurà sobre el cap de família.


És prohibit de patinar, de jugar a futbol, així com d’utilitzar bicicletes, etc. en els recintes o llocs que no estiguin especialment indicats per a desenvolupar aquestes activitats.


Es prohibeix l’entrada de qualsevol tipus d’animals en tot el recinte del Club.


No es pot treure menjars ni begudes fora dels recintes del bar, restaurant, o terrasses, ni, en cap cas, es pot tirar a terra cap objecte, ni llençar-ne les deixalles, les quals han de ser retirades o llançades a la paperera.


En el cas que es trenqui un recipient de cristall, o similar, el responsable ha d’avisar, immediatament, el conserge o cambrer, a fi que els recullin de terra.


1- SALES DE JOC

1.- Les sales de jocs funcionen ininterrompudament de 15.00h a 24.00h.


2.- L’entrada a les sales de jocs recreatius és reservada als socis majors de 16 anys i a llurs invitats. La Junta Directiva podrà establir els mecanismes de control i limitacions d’invitats que consideri adients en cada moment per tal de garantir l’ús i gaudir de les instal·lacions per part del socis”


3.- En circumstàncies especials, la Junta Directiva té la facultat de modificar la pràctica dels diferents jocs habituals o la seva distribució, previ anunci de les causes i durada. Tanmateix en compliment de la normativa vigent, estarà prohibit fumar a les sales de joc”


4.- La Sala de Juntes annexa a Secretaria es pot utilitzar com a sala de jocs, sempre que no es necessiti per a reunions de treball de la Junta Directiva del Club.


5.- Els jugadors de les sales recreatives estan obligats a abonar els drets de taula establerts en cada moment.


6.- Els jugadors de billar han d’abonar l’import corresponent al temps jugat a la finalització del joc, amb un mínim de 15 minuts.


Per al lloguer opcional de taqueres a la sala de billar, s’ha d’abonar l’import que la Junta Directiva estableixi


7.- Per a participar en competicions socials, s’han d’abonar els drets d’inscripció que s’hagin establert per a cada modalitat.


8.- Totes les persones que s’incorporin a una taula, un cop començada la partida, hauran d’abonar els drets de taula, igual que la resta de jugadors.


9.- El cap de sala haurà d’assabentar-se de la condició de soci dels jugadors assistents. En cas contrari, els no socis hauran d’abonar obligatòriament els drets de convidat, establerts per la Junta Directiva.


10.- Els assistents a les sales de joc estan obligats a tenir un bon comportament, a fi que la seva presència no causi molèsties a la resta dels associats, i es creï el clima necessari de convivència i de respecte mutus.


11.- Per a poder fer ús de les sales de joc, els associats hauran d’anar vestits de carrer.


12.- No es permet que els socis menors de 18 anys practiquin els jocs de sort ni els d’atzar, sempre que això impliqui posar en joc diners o pertinences. Aquesta norma és aplicable a tot l’àmbit del Club.


2- SALA DE TELEVISIÓ

L’horari de la sala de televisió és de 8.00h a 24.00h.


La Junta Directiva a petició de la Comissió Esportiva podrà reservar la sala de televisió per l’ús de l’Escola de Tennis i Pàdel


D’acord amb la legislació vigent, no és permès fumar en aquesta sala, perquè es tracta d’un espai tancat d’un recinte esportiu. Així mateix és prohibit menjar i beure en aquesta sala.


Les prioritats a l’hora d’escollir la programació, seran les que estableixi la Junta Directiva a cada moment, i han de ser exposades per escrit en lloc visible a la sala de televisió.


3- GIMNÀS I AERÒBIC

L’horari del gimnàs és de 8.00 h. a 22.00 h.


Aquesta dependència està destinada a la pràctica de la formació física dels socis. Per accedir-hi, cal dur la indumentària adequada. No es pot calçar sabatilles que prèviament hagin estat utilitzades a les pistes de tennis.


En circumstàncies especials, la Junta Directiva pot destinar aquests espais a altres finalitats.


La pràctica de l’educació física s’ha de fer en grup, sota la direcció o assessorament d’un professor o monitor, els quals són responsables de la conservació i ús de les instal·lacions. També, els socis més grans de 16 anys, en podran fer ús individualment, en hores diferents a les classes col·lectives. En aquest últim cas, els socis són responsables de l’ús adequat de les instal·lacions i poden denunciar qualsevol deterioració que hi observin.


Els socis infantils poden practicar aquest esport sempre que vagin acompanyats del professor o monitor, o bé d’una persona que es responsabilitzi de la seva tutela.


La Junta Directiva fixa les quotes que els socis han d’abonar per les classes dirigides o per l’assessorament impartit. La Junta Directiva podrà establir els mecanismes de control d’entrada i control d’activitats del Gimnàs que consideri en cada moment.


Les recomanacions o consells que faci el professor o monitor es consideraran com a normes per al bon funcionament d’aquest servei.


A les hores que no hi hagi professor o monitor el Club declina tota responsabilitat sobre qualsevol lesió que pugui produir-se per mal ús de les màquines o dels aparells del gimnàs.


Per a utilitzar les màquines o matalassos s’ha de fer servir una tovallola


Un cop acabades les activitats amb qualsevol material (barres, pesos, discos, matalassos, etc.) s’han de tornar al lloc que els correspon.


Quan la sala d’aeròbic estigui destinada a classes col·lectives, els socis hauran de respectar l’horari i no podran utilitzar-la.


4- VESTUARIS

Els vestuaris estan destinats, exclusivament, a l’ús per al qual foren creats.


No hi és permesa l’entrada de menjars o begudes ni fer-hi jocs de cap mena. També es prohibeix esvalotar o efectuar qualsevol acte o actitud que pugui ferir la sensibilitat i alterar el benestar dels altres.


En el vestuari de senyores, no hi és permesa l’entrada de nens, a partir dels cinc anys. La mateixa limitació es manté en relació amb les nenes, en el vestuari de senyors.


5- SERVEI DE MASSATGE I SAUNA

Els vestuaris disposen d’instal·lacions annexes dels serveis de massatge i de sauna, ambdues compartides alternativament per senyors i senyores, per la qual cosa els usuaris estan obligats a respectar el calendari i l’horari establerts.


Es recomana als usuaris que utilitzin la consulta facultativa, prèvia per al servei de sauna.


El servei de sauna és restringit als més grans de 16 anys. Tant el servei de sauna com el de massatge és exclusiu per als socis.


6- SERVEI DE PERRUQUERIA

Els usuaris han de respectar el calendari i l’horari de funcionament d’aquest servei, tant per a senyores com per a senyors, el qual s’exposarà en lloc visible en aquestes dependències.


La Junta Directiva podrà autoritzar la utilització del servei de Perruqueria per invitats i visitants, reservant-se la facultar de demanar als responsables del servei el llistat d’invitats i visitants usuaris del servei


7- PISTA POLIESPORTIVA

El poliesportiu funciona de 8.00 h a 22.00 h.


Aquesta instal·lació està destinada a l’entrenament a través de diverses pràctiques esportives: tennis, futbol sala, bàsquet, pràctica de formació física sota la direcció d’un professor, o altres activitats que puguin requerir i aconsellar el seu desenvolupament, prèvia autorització de la Junta Directiva.


Les competicions, i els torneigs o concursos que es facin en aquesta pista han de tenir sempre un caràcter social i exclouen la participació dels equips aliens al Club, excepte en aquelles circumstàncies en què ho aprovi la Junta Directiva.


Per tal que hi hagi una equitativa ocupació de pista entre els associats, s’estableix, com en les pistes de tennis, el mateix procediment de reserva.


La reserva de pista s’ha de fer en el control de pistes, on han de signar els dos representants del grup que sol·licitin l’ocupació, i hi ha d’adjuntar la relació de tots els jugadors que formin l’equip. Els noms d’aquesta llista han de coincidir amb els de qui ocupin la pista, i es fan responsables d’obrir i tancar les portes d’accés al poliesportiu, i dels desperfectes que es puguin ocasionar.


Si algun soci vol jugar a tennis amb un convidat ha d’abonar el corresponent tiquet que l’empleat de control de pistes li facilitarà. La limitació de dies i horaris que es permet jugar a tennis amb convidats és la mateixa que s’aplica per a les pistes de tennis.


L’ocupació de la pista poliesportiva no pot sobrepassar els 60 minuts. Finalitzat aquest temps, s’ha de cedir el pas als sol·licitants següents. El soci pot tornar-se a inscriure un cop hagi transcorregut aquest temps, però no abans o mentre estigui jugant


És condició indispensable portar la indumentària adequada a l’esport que es practiqui. No es pot calçar sabatilles que prèviament hagin estat utilitzades a les pistes de tennis.


Per raó de correcció queda absolutament prohibit en tot l’àmbit del poliesportiu menjar i fumar, així com comparèixer amb qualsevol objecte de terrissa, vidre o alumini. Per aquest motiu només es deixen introduir en el recinte, ampolles en envàs de plàstic.


Cal dipositar totes les deixalles a les respectives papereres.


L’ocupació de la pista poliesportiva es regeix per l’horari i els usos següents:


 • De dilluns a divendres (no festius)
  • De 08.00 h a 16.00 h: Tennis
  • De 16.00 h a 24.00 h: Futbol sala i bàsquet
 • Dissabtes no festius
  • De 08.00 h a 11.00 h: Tennis
  • D’ 11.00 h a 24.00 h: Futbol sala i bàsquet
 • Diumenges i festius
  • De 08.00 h a 24.00 h: Futbol sala i bàsquet


Amb anticipació i informació general suficients, la Comissió Esportiva efectuarà les oportunes reserves de pista, a fi que s’hi puguin dur a terme els diferents encontres, concursos i altres activitats prèviament anunciats.


El soci està obligat a respectar i conservar el bon estat d’aquesta instal·lació i el material que li sigui facilitat. En cas d’observar-hi desperfectes, està obligat a cursar l’oportú avís a fi que es puguin reparar immediatament.


8- PISCINA I JACUZZI

Durant la temporada de piscina, aquest recinte roman obert als banyistes sota la vigilància d’un socorrista titulat, de 10.00 fins a 21.00 hores com a màxim, depèn de la llum solar.


Tenen dret a entrar al recinte de la piscina i a utilitzar aquestes instal·lacions els socis i els seus convidats, sempre que abonin prèviament l’import del tiquet corresponent.


L’empleat responsable de la vigilància de la piscina és la màxima autoritat en aquest recinte. Els usuaris d’aquestes instal·lacions hauran de respectar les seves indicacions o recomanacions.


Perquè els socis puguin entrar al recinte de la piscina, és condició indispensable la presentació del carnet de soci, sempre que se li demani, i la butlleta d’invitat per als no socis.


Els menors de 12 anys no poden accedir al recinte de la piscina si no van acompanyats d’algun familiar o d’alguna persona responsable que tingui les condicions exigides per a fer ús de la piscina, i quedaran sota la seva exclusiva responsabilitat.


La Junta Directiva es reserva el dret de fixar la temporada d’utilització de la piscina i els horaris corresponents, així com fixar-ne les diferents tarifes, d’acord amb les diferents modalitats.


Quan, a causa de l’hora o de l’estat del temps, la piscina no tingui vigilància, els banyistes hauran de tenir cura de la seva pròpia seguretat, i avisar un altre soci o empleat, a fi d’evitar contratemps, dels quals el Club no es fa responsable.


És terminantment prohibit de circular amb vestit de bany o barnús fora del recinte de la piscina, llevat de l’espai adjacent, conegut per “la pineda” i en el trajecte lògic des dels vestuaris o viceversa. Així mateix, és prohibit d’entrar al recinte de la piscina amb vestit de carrer o calçat esportiu.


La vestimenta adequada, tant per a senyores com per a senyors, serà la que permetin els actuals costums i reglaments de les piscines públiques, dins d’una línia de moderació i de respecte mutus.


És obligatori dutxar-se abans de submergir-se en la piscina i el jacuzzi.


Dins del mateix recinte de la piscina, és prohibit l’ús d’objectes aliens a la pràctica de la natació i d’objectes que puguin molestar els altres socis, com són les banyeres de plàstic, les pilotes, els matalassos de goma, etc. És totalment prohibida la pràctica de qualsevol joc o activitat que pugui molestar la resta d’usuaris.


Per raons de seguretat i higiene, és totalment prohibit de menjar-hi, així com presentar-s’hi amb objectes de pisa i cristall. Aquesta necessitat es podrà fer en els espais assenyalats per aquesta finalitat, respectant, igualment, les normes de seguretat assenyalades per al recinte de la piscina.


Els pares o tutors dels socis infantils es fan responsables dels desperfectes que aquells puguin ocasionar, així com del seu comportament.


El Club es reserva el dret a no expedir butlletes per a invitats, en cas d’haver-hi gernació.


No poden fer ús de la piscina aquelles persones afectades per malalties contagioses.


Per a la utilització del jacuzzi, s’aplica el mateix reglament que per a la piscina, amb les particularitats següents:


El jacuzzi és una instal·lació exclusivament de relaxació. No es permet cap tipus de joc ni comportament que pugui alterar aquesta normativa, ni molestar als altres usuaris.


 1. El temps recomanat d’utilització d’aquest servei és de 15 minuts.
 2. En cas que hi hagi persones esperant poder-lo utilitzar, no es podrà sobrepassar els 15 minuts.
 3. La capacitat màxima és de 8 persones.


El Club no respon dels accidents ni perjudicis que puguin sobrevenir a causa de l’incompliment de les normes anteriors o per l’ús dels serveis de piscina i d’annexos.


9- BAR – RESTAURANT

Les instal·lacions del bar i del restaurant del Club estan al servei dels socis i de llurs invitats.


Els invitats hauran d’abonar el complement corresponent que la Junta Directiva estableixi en cada moment.


El servei de bar roman obert de 8.30 a 22.00 hores, de diumenge a dijous, i de 8.30 a 22.30 hores els divendres i dissabtes.


L’horari del restaurant queda establert de 13.30 a 17.00 hores.


Durant la temporada d’estiu se serveixen sopars en els dies i horaris que estableixi la Junta Directiva. Podent ampliar la zona de restauració a la Pèrgola. Ambdós serveis es paguen anticipadament, mitjançant l’adquisició de la butlleta corresponent


El saló restaurant està destinat al servei per al qual fou creat; no obstant això, en hores lliures, la Junta Directiva pot destinar-lo a altres finalitats. Per accedir-hi, cal anar vestit de carrer i no hi és permesa l’entrada amb vestit esportiu.


Cada soci pot sol·licitar, per escrit, la celebració de banquets privats, explicant-ne les característiques a la Junta Directiva, la qual n’ha d’autoritzar l’aprovació. La celebració de banquets privats no facultarà a l’ús de les instal·lacions als visitants no socis.


Cada soci està obligat a informar al personal responsable qualsevol anomalia que hi observi sobre la higiene, la qualitat o el servei, a fi de poder-la esmenar immediatament.


Consumicions a la zona de la pèrgola.


Els socis que ho desitgin poden demanar les consumicions a la barra i emportar-se-les a les taules de la pèrgola, no reservades com a restaurant, en aquest cas.


La recollida de les consumicions serà responsabilitat per part dels socis.


La Junta Directiva en períodes determinats pot incloure servei de cambrers en aquesta zona per proveir aquests serveis, fet que s’informarà al soci puntualment.


Consumicions a la zona de vestíbul.


No és permès en el vestíbul el consum de begudes en llauna, ampolles ni menjar de cap tipus, llevat d’aquells actes especials organitzats o autoritzats per la Junta Directiva.


10- APARCAMENT

Està destinat als socis del Club.


Han de ser respectades les zones on és prohibit d’aparcar. L’incompliment d’aquesta norma pot comportar l’aplicació de la sanció corresponent.


Mentre el soci romangui al recinte del Club, pot fer ús de l’estacionament. No es permet l’estacionament del vehicle o motocicleta si el soci n’està absent.


Si el soci ha d’efectuar un estacionament prolongat, haurà de sol·licitar l’autorització a la Junta Directiva.


Les motocicletes només poden estacionar-se en les zones reservades.


Els accessos d’entrada i sortida del Club hauran d’efectuar-se, d’acord amb la senyalització vigent.


L’incompliment d’aquesta normativa responsabilitza, directament, l’infractor qui, d’acord amb l’art. 17 dels Estatuts Socials, pot rebre la sanció corresponent a aquesta falta.


11- PARC INFANTIL

El parc infantil es regeix pel mateix horari general del Club. El poden utilitzar els nens i les nenes menors de 12 anys, sempre que vagin acompanyats d’un adult.


12- PISTA 15

La utilització de la pista 15 estarà subjecte a les mateixes disposicions que la pista poliesportiva, llevat de les ocupacions, horaris i usos pre-establerts.


La Junta Directiva i/o Comissió Esportiva es reserven la facultat de limitar els horaris d’utilització de la pista 15 quan el seu ús pugui destorbar el desenvolupament de la pràctica del tennis en les pistes annexes i, particularment, durant la celebració de tornejos.


Queda expressament prohibida la utilització de la pista per part dels visitants al Club. Així mateix, els invitats que desitgin fer-ne ús de la pista hauran d’identificar-se prèviament a control de pistes i abonar l’import del tiquet corresponent.


ALTERCAT ENTRE ELS SOCIS

Les disputes i porfídies entre socis, quan tinguin lloc dins del recinte del Club, si dels fets en tingués coneixement la Junta Directiva, es procedirà a la tramitació del procediment disciplinari regulat al present reglament.

ACTIVITATS COMERCIALS, MERCANTILS I PROFESSIONALS

El Club pot disposar dels seus béns amb finalitats industrials, comercials, professionals, de serveis, o exercir activitats paral·lels quan els possibles rendiments es destinin a la conservació del seu objecte social, sense que, en cap cas, els associats puguin repartir-se els beneficis.


A la Junta Directiva, li correspon, prèvia autorització de l’Assemblea, la implantació d’aquests serveis, la característica dels quals es relaciona amb les activitats enumerades.


En cada cas, la Junta Directiva ha de subscriure el corresponent contracte amb la persona o empresa concessionària de l’explotació.


Qualsevol contracte de concessió signat per Junta Directiva no podrá excedir en 6 mesos la finalització del seu mandat sense aprovació Assembleària.


Sense el corresponent contracte, no es podran dur a terme aquestes activitats en el Club, ni tampoc s’en podrà fer ús del recinte per a finalitats personals privades, llevat de les que corresponguin al soci, com a membre de la comunitat del Club.


ACTIVITATS LUCRATIVES A LES INSTAL·LACIONS DEL CLUB

Les instal·lacions del club, tant esportives com no esportives, no podran ser utilitzades pels socis amb finalitats lucratives particulars.


Pel que fa a l’àmbit esportiu, queda prohibit a tota persona no autoritzada pel Club a impartir classes de tennis o de qualsevol altre esport a les instal·lacions del club, amb caràcter lucratiu. S’entendrà que es pot produir aquest caràcter lucratiu quan es doni qualsevol de les situacions següents:


 1. Quan un soci utilitzi les instal·lacions esportives de manera freqüent i repetitiva per jugar amb altres jugadors de manifest diferent nivell tècnic.
 2. Quan un soci entri a les pistes amb un nombre inusual de pilotes, i superior al que es considera normal per al desenvolupament d’un partit.


No es considerarà incompliment de la normativa quan els jugadors implicats siguin familiars o bé disposin d’autorització prèvia i expressa de la Comissió Esportiva.


Sota aquests criteris, la Comissió Esportiva es responsable d’evitar aquestes pràctiques, les quals perjudiquen l’activitat dels professionals autoritzats pel club, i alteren la normal ocupació d’instal·lacions esportives per part de la resta de socis.


La Comissió Esportiva, una vegada en tingui coneixement d’aquestes activitats, de forma directe o mitjançant comunicació de soci, queda facultada per analitzar i interpretar aquests fets i serà responsable de proposar a la Junta Directiva l’obertura d’expedient disciplinari i sancionador al soci que incompleixi aquesta normativa interna.


L’acord per elevar aquesta proposta a la Junta Directiva haurà de constar en acta de reunió de la Comissió Esportiva.


El Procediment disciplinari a tramitar, és el general (ordinari) previst en el present reglament.


Les FALTES comeses pels socis podran ser lleus, greus i molt greus.


Són faltes LLEUS:

 • L’incompliment o desobediència de les normes dictades o que es puguin dictar en el futur i que formin part del reglament de règim interior del Club, sempre que aquestes transgressions no tinguin major transcendència ni comportin perjudici per al Club, per als seus òrgans rectors, per als seus empleats o per a la resta de socis.
 • La utilització inadequada dels serveis i instal·lacions del Club per negligència i sense que es produeixin danys materials o morals.
 • Qualsevol acte que comporti una desatenció o falta de respecte envers els altres socis o empleats, sempre que aquell estigui absent de gravetat i que no transcendeixi públicament ni impliqui una conducta que ocasioni molèsties a altres persones, com poden ser veus i crits, carreres, jocs violents, etc. Si a conseqüència d’aquesta conducta es causés perjudici d’alguna consideració a la Societat, o fos causa d’accident d’algun soci o empleat, la falta seria considerada com a greu o molt greu.

 

Són faltes GREUS:

 • L’incompliment de l’article 9è bis d’aquest reglament.
 • L’incompliment de la sanció, quan el soci hagi comès una falta lleu.
 • Quan, en el període d’un any, el soci hagi comès tres faltes lleus de diferent naturalesa i hagi estat amonestat o sancionat per part de la Junta Directiva.
 • La desobediència o l’incompliment de les normes d’utilització del recinte, dels serveis i de les instal·lacions, així com les disposicions de la Junta Directiva i Federativa, les quals es comuniquen mitjançant circular, o bé s’exposen al tauler d’anuncis del Club, durant un mes, com a mínim, o bé figuren en els estatuts o reglaments.
 • La negativa a presentar el carnet de soci i el rebut vigent quan li ho sol·liciti algun empleat del Club. Aquesta manca de col·laboració comportaria que es prenguessin mesures per tal de comprovar la identitat del soci. Si, com a conseqüència d’aquesta actitud, el soci fos requerit a abandonar el recinte del Club i no ho dugués a terme, aquesta falta seria considerada com a molt greu.
 • La conducta incivilitzada que es manifesta fent altercats o xivarris dintre del domicili social, o bé l’ús reiteratiu de vocabulari groller, malsonant o blasfem dins del recinte, molt especialment en el terreny de joc. També, el comportament que fereixi la sensibilitat o que pertorbi el benestar dels altres, encara que no perjudiqui, directament, una tercera persona.

 

Són faltes MOLT GREUS:

 • L’incompliment d’una sanció quan el soci hagi comès una falta greu.
 • Quan, en el període de dos anys, el soci hagi comès dues faltes greus de diferent naturalesa
 • Quan s’hagi comprovat que el soci ha comès un acte de transcendència pública (que no ha estat aclarit ni justificat), dins o fora del recinte del Club, i que perjudiqui la reputació i el prestigi del Club i/o dels seus associats, els quals estan corporativament considerats.
 • Quan, dintre del recinte social, s’hagi comès una agressió física, un ultratge o una provocació, de paraula o de fets.
 • Els mateixos atacs comesos fora del Club contra directius o empleats, per raó dels seus càrrecs o per les funcions que desenvolupen.
 • Embriaguesa reiterativa i escandalosa, conducta delictiva o que atempti, greument, a la convivència social.
 • L’ús fraudulent del carnet de soci o dels rebuts de les quotes.
 • Retenir, danyar, inutilitzar o fer desaparèixer qualsevol classe de béns del Club i dels seus socis i empleats, sempre que la quantia, la intenció i el perjudici siguin suficients per considerar-ho molt greu.
 • L’actitud o conducta que, d’una manera generalitzada, atempti, notòriament, contra el benestar, la comoditat i l’ambient de convivència al si del Club i entre els associats.
 • La falta de pagament de 3 quotes mensuals de manteniment (ja siguin consecutives o alternatives) o el seu equivalent per qualsevol concepte.

 

SANCIONS


PER FALTES LLEUS:

 • Amonestació verbal o escrita de caràcter privat.
 • Amonestació escrita de caràcter públic.
 • Suspensió del dret a entrar al Club, durant un termini màxim de 15 dies.
 • Amb independència de les altres penes, sanció econòmica per un import del doble del valor dels danys materials causats al Club, als socis o als empleats.

 

PER FALTES GREUS:

 • Suspensió dels drets corresponents a la condició de soci, per un període que oscil·la entre els 16 dies i els 6 mesos. Mentre duri la vigència de la sanció, el soci haurà d’abonar les quotes establertes.
 • Amb independència de les altres penes, sanció econòmica per un import del doble del valor dels danys ocasionats al Club.


PER FALTES MOLT GREUS:

 • Suspensió dels drets corresponents a la condició de soci, per un període que oscil·la entre 6 mesos i un dia i dos anys. Mentre duri la vigència de la sanció, el soci haurà d’abonar les quotes establertes.
 • Expulsió definitiva (exclusió), amb la corresponent pèrdua de tots els drets en la Societat, llevat del dret a la propietat del Títol Social, que haurà de ser venut al Club.
 • Independentment, sanció econòmica per un import del doble del valor dels danys ocasionats al Club, i als socis o empleats, per la qual cosa la Junta Directiva pot declarar intransmissible el Títol Social, fins que el soci sancionat hagi formalitzat totes les seves obligacions pecuniàries pel concepte anteriorment citat, o bé per altres quotes o obligacions que hagi contret.


Les faltes lleus, greus o molt greus comeses per part d’invitats i/o visitants es consideraran comeses a efectes d’aquest reglament pel soci sota quina responsabilitat van ser invitats.

La POTESTAT JURISDICCIONAL ESPORTIVA s’exerceix en tres àmbits: disciplinari, competitiu i electoral d’acord amb les disposicions estatutàries i reglamentàries i la resta de l’ordenació jurídica esportiva.

 

 • En l’àmbit disciplinari, la potestat jurisdiccional esportiva s’estén a conèixer les infraccions de les regles del joc o competició, de la conducta esportiva o de les normes de conducta associativa
 • La potestat jurisdiccional en l’àmbit disciplinari confereix als seus titulars legítims la possibilitat d’enjudiciar i, si procedeix, sancionar els socis, esportistes, tècnics i directius.
 • La potestat jurisdiccional en l’àmbit competitiu confereix als seus titulars legítims la possibilitat de conèixer i resoldre totes les qüestions que es plantegin en relació amb l’aplicació de les normes esportives establertes per regular la competició que correspongui al respectiu àmbit organitzatiu.
 • En l’àmbit electoral, la potestat jurisdiccional s’estén a conèixer les qüestions que puguin sorgir en els processos electorals del club, des que comença el procés electoral fins que conclou. L’exercici de la potestat jurisdiccional esportiva, en relació amb els procediments electorals del club correspon a la respectiva junta electoral

Els òrgans disciplinaris poden, en l’exercici de la seva funció, aplicar la sanció en el grau que estimin convenient, tenint en compte la naturalesa dels fets, la personalitat del responsable, les conseqüències de la infracció i la concurrència de circumstàncies atenuants o agreujants.


En la determinació de la sanció a imposar, l’òrgan competent ha de procurar la deguda adequació entre la gravetat del fet constitutiu de la infracció i la sanció aplicada.

Són circumstàncies que agreugen la responsabilitat:

 • La reiteració.
  Hi ha reiteració si l’autor o autora d’una infracció ha estat sancionat en el curs d’un mateix any natural per un altre fet que tingui assenyalada una sanció igual o superior o per més d’un que tingui assenyalada una sanció inferior.
 • La reincidència.
  Hi ha reincidència si l’autor o autora d’una infracció ha estat sancionat en el curs d’un mateix any natural per un fet de la mateixa naturalesa o anàloga al que s’ha de sancionar.

Serà circumstància atenuant de la responsabilitat el penediment espontani, així com la inexistència d’intencionalitat.

La responsabilitat disciplinària s’extingeix:

 • Pel compliment de la sanció.
 • Per la prescripció de les infraccions o de les sancions.
 • Per la mort de la persona inculpada.
 • Per la dissolució del club.
 • Per l’aixecament de la sanció.
 • Per la pèrdua de la condició de membre del club.

De la PRESCRIPCIÓ:


a) Les infraccions lleus prescriuen al mes; les greus, a l’any, i les molt greus, als tres anys d’haver estat comeses.

El TERMINI de prescripció de les INFRACCIONS comença a comptar el dia en què s’han comès, s’interromp en el moment en què s’acorda iniciar el procediment i torna a comptar, de nou, si l’expedient roman paralitzat per causa no imputable a l’infractor o infractora durant més de dos mesos o si l’expedient
acaba sense que l’infractor o infractora hagi estat sancionat.
En les infraccions derivades d’una activitat contínua, la data inicial del còmput és la d’acabament de l’activitat o la de l’últim acte mitjançant el qual la infracció s’hagi consumat.


b) Les sancions prescriuen al mes si han estat imposades per infracció lleu; a l’any, si ho han estat per infracció greu, i als tres anys, si ho han estat per infracció molt greu.


El TERMINI de prescripció de la SANCION comença a comptar el dia següent al que adquireixi fermesa la resolució per la qual s’ha imposat o al dia en què s’ha violat el seu compliment, si la sanció havia començat a complir-se.

Les sancions imposades són immediatament executives, sense que els recursos que s’interposin contra
les mateixes paralitzin o suspenguin la seva execució.

Per imposar sancions per qualsevol tipus d’infracció és preceptiva la instrucció prèvia d’un expedient disciplinari, d’acord amb el procediment establert als estatuts i als reglaments del Club.


No podrà atribuir-se a un mateix òrgan competències d’instrucció i de resolució.

El procediment per enjudiciar les infraccions s’inicia amb la providència de l’òrgan competent, d’ofici, o a denúncia de part interessada. Les denúncies han d’expressar la identitat de la persona o persones que les presentin, la relació dels fets que puguin constituir infracció i la data de comissió i, sempre que sigui possible, la identificació dels possibles responsables.

L’òrgan competent, abans d’acordar l’inici del procediment, pot ordenar, amb caràcter previ, les investigacions i actuacions necessàries per determinar si concorren en el mateix circumstàncies que justifiquin l’expedient, especialment referent a determinar els fets susceptibles de motivar la seva incoació, a identificar la persona o persones que puguin resultar responsables dels mateixos i a les altres circumstàncies.

L’òrgan competent, després de rebre la denúncia o requeriment per incoar un expedient i practicades les actuacions prèvies que es considerin pertinents, dicta la providència d’inici de l’expedient si entén que els fets que es denuncien poden constituir infracció. En cas contrari, dicta la resolució oportuna que acorda la improcedència d’iniciar l’expedient, que es notifica a qui ha presentat la denúncia o requeriment per iniciar l’expedient.

No podrà interposar-se recurs contra la resolució que acordi l’inici de l’expedient. Contra la que el denegui, podrà interposar-se recurs davant de la Junta Directiva, en el termini de tres dies hàbils, a comptar des del dia següent al de la seva notificació.

La providència en la qual s’acordi l’inici del procediment ha de contenir el nomenament d’instructor o instructora, que s’ha d’encarregar de la tramitació de l’expedient, i el del secretari o secretària que ha d’assistir a l’instructor o instructora en la seva tramitació, a més d’una succinta relació dels fets que motiven l’inici de l’expedient, la possible qualificació, la identificació de la persona o persones presumptivament responsables i les sancions que podrien correspondre als mateixos, sense perjudici de la qual cosa resulti de la instrucció de l’expedient.